Artikel/Jurnal

PENGGUNAAN KEMAHIRAN BERFIKIR DI KALANGAN PELAJAR DALAM PERSEKITARAN PERISIAN GEOMETRI INTERAKTIF -


APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN -


PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM PENGAJARAN BAKAL GURU MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI UPSI -


9 Strategies of Thinking -


Assessing Student Learning: Applying Bloom's Taxonomy -


An Investigation of Higher-Order Thinking Skills in Smaller Learning Community Social Studies Classrooms -


Teach Creativity, Not Memorization -


Penerapan Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran mata pelajaran di sekolah -


Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran -


Kesusasteraan Sebagai Wahana Mengajar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi -


Sayyid Qutb -


KESAN PENDEKATAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN DESKRIPTIF DAN KARANGAN IMAGINATIF DALAM KALANGAN PELAJAR -


HALANGAN-HALANGAN KEPADA USAHA MEMUPUK KREATIVITI DI KALANGAN PELAJAR -


Kajian Tentang Kemahiran Berfikir secara kristis dan Kreatif (KBKK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah -


REINVENTING SCHOOLS THROUGH BRAIN-BASED LEARNING -


Teach Creativity, Not Memorization -


Teaching Thinking Skills at Institutions of Higher Learning: Lessons Learned -


PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM PENGAJARAN -


MENAMBAHBAIK KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN -

1 comment: